[ย้อนหลัง] ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

หมวดหมู่ :  CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

[ย้อนหลัง] ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วาระการประชุม 11:00 การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 51:00 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก,มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 1:19:50 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1:30:45 แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 1:41:25 ข้อมูล BIG DATA 1:46:18 การใช้เครือข่ายและสัญญาณ ระบบ Internet ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล 2:16:45 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ,การเตรียมความพร้อมสาหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3:10:11 โรงเรียนนักจิตวิทยา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )