รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - สพฐ. สร้างความรู้ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR กับ สพท. ทั่วประเทศ

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - สพฐ. สร้างความรู้ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR กับ สพท. ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )